adwords

 

Celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów poszukuj?cych Twojej oferty za pomoc? wyszukiwarki Google.
Dobrze przygotowana kampania gwarantuje, there ?e pieni?dze przeznaczone
na reklam?
zostan? skutecznie wykorzystane.

 

5 KROKÓW DO SUKCESU

 

1) Analizujemy

Analizujemy s?owa kluczowe najbardziej optymalne dla Twojej bran?y pod wzgl?dem
ich jako?ci i trafno?ci w stosunku do strony docelowej. Dzi?ki optymalizacji tych elementów
i wprowadzeniu wyselekcjonowanych fraz na stronie lub te? linku sponsorowanym
wp?ywamy na wynik wyszukiwania i wspó?czynnik liczby klikni?? CTR.

 

2) Optymalizujemy

Warto?? wska?nika CTR wyra?ona w % pozwoli nam na odpowiednie dopasowanie s?ów
kluczowych dla Twojej kampanii. Im wy?szy wska?nik CTR tym kampania zostanie lepiej
oceniona co oznacza w praktyce obni?enie kosztów ca?ej kampanii.

 

3) Dopasowujemy s?owa kluczowe

W kampanii Adwords mamy trzy mo?liwe rodzaje dopasowa?

- dopasowanie przybli?one - wy?wietla wszystkie s?owa powi?zane z wybranym s?owem, pilule
synonimy, online rozbudowane wersje, odmiany przez przypadki
- dopasowanie do wyra?enia - wy?wietla frazy zawieraj?ce w sobie wprowadzone s?owo
lub ci?g s?ów
- dopasowanie ?cis?e - wy?wietlanie tylko wybrane s?owo lub fraz?

Dzi?ki trafnemu dopasowaniu s?ów kluczowych pozycjonowanie Twojej
oferty i optymalizacja kosztów kampanii jest wymierne w skutkach i efektywne.

 

4) Sugerujemy bud?et kampanii Adwords
Dzi?ki analizie s?ów kluczowych pomo?emy Ci w optymalizacji kosztów w stosunku
do planowanych efektów kampanii, aby maksymalnie  wykorzysta? bud?et.
G?ównym czynnikiem odpowiedzialnym za koszt prowadzonej kampanii jest ?rednia stawka
CPC (ang. Cost per Click) jak? gotowi jeste?my p?aci? za klikni?cie.

 

Na bazie jej wysoko?ci obliczany jest realny koszt klikni?cia,
czyli to ile musimy zap?aci? za wygranie aukcji o konkretne miejsce z innymi reklamami.
W planie bud?etu okre?lamy:
- pozycj? oferty  oraz dopasowanie stawki do jej osi?gni?cia
- limit dzienny lub miesi?czny wydatków na dan? kampani?
- dopasowanie cz?stotliwo?ci reklamy do bud?etu dziennego lub miesi?cznego

 

5) Wyci?gamy wnioski i mno?ymy zysk

Po analizie statystyk zwi?zanych zarówno z kampani? Adwords jak i wszystkich innych
odwiedzin Twojej strony kontrolujemy i optymalizujemy ca?? kampani? pod k?tem:

- odwiedzin na stronie i d?ugo?ci przebywania
- wska?nika odrzuce?
- trafno?ci i skuteczno?ci s?ów kluczowych
- kosztów i zysków
- sugerujemy ewentualne zmiany s?ów kluczowych, formy kampanii, bud?etowania

 

Przygotowany przez nas miesi?czny raport z dzia?a? pozwala na okre?lenie strategii
i wysokie pozycjonowanie danej oferty w Google.

Akacjowa 4A, 62-002 Suchy Las biuro@zami.pl

  • 1
  • 2
Prev Next

SKUTECZNY ADWORDS

SKUTECZNY ADWORDS

  Celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów poszukuj?cych Twojej oferty za pomoc? wyszukiwa...

czytaj dalej...

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

  W dzisiejszych czasach coraz ci??ej wyobrazi? sobie nowoczesny marketing bez mediów spo?eczno?ciowych.  Wysoka dost?pno?? ...

czytaj dalej...