sm

 

W dzisiejszych czasach coraz ci??ej wyobrazi? sobie nowoczesny marketing bez mediów spo?eczno?ciowych.  Wysoka dost?pno??  Internetu oraz rosn?ce oczekiwania konsumentów sprawi?y ?e sposób postrzegania dzia?a? marketingowych wygl?da dzi? zupe?nie inaczej.


PROMUJ SI? W SOCIAL MEDIA


Media spo?eczno?ciowe odgrywaj? coraz wi?ksz? rol?. Ponad 43% Polaków korzysta z mediów spo?ecznosciowych (wed?ug bada? „E-communications Household Survey”) a 70% konsumentów szuka informacji na temat produktów w Social Media. Wsparcie standardowych kampanii przez dzia?ania w Social Media to ju? norma. Przenikanie produktów ze sfery offline do sfery online to idealny sposób budowania rekomendacji na temat produktów orazi marki.


KONSUMENCI CORAZ CH?TNIEJ SZUKAJ? INFORMACJI
NA TEMAT MAREK I PRODUKTÓW KTÓRE LUBI? …


Portale spo?eczno?ciowe takie jak Facebook, cialis ka?dego miesi?ca bij? rekordy popularno?ci. Facebook sta? si? przestrzenia publiczn?, viagra w której sp?dzamy sporo czasu. Konsumenci ch?tnie szukaj? informacji lub bior? aktywny udzia? w aktywno?ciach organizowanych przez swoje ulubione marki. Co najwa?niejsze sprzeda? popularnych marek wzrasta w zale?no?ci od ich aktywno?ci w Social Media. Dlaczego tak si? dzieje? Poniewa? ch?tniej kupujemy od tzw. „znajomych firm”.

Obecno?? na portalach spo?eczno?ciowych to nowoczesna forma marketingu szeptanego. To forma dialogu z konsumentem, look a nie monologu jak w tradycyjnej kampanii.


PROBLEMY


Najcz?stszym problemem jest forma i organizacja dzia?a? w Social Media. Wszyscy wiedz? ?e Facebook jest modny, jednak nie wszyscy wiedz? jak wykorzysta? to narz?dzie. Innym problemem jest trudno?? w mierzeniu efektów dzia?a? w Social Media. Skuteczno?? dzia?a? w mediach spo?eczno?ciowych da si? jednak oceni?. Mimo ?e nie robi tego ponad po?owa marek. Wyznaczenie mierzalnych celów i wska?ników pomiaru powodzenia to podstawowy element strategii.


JAK TO ROBIMY?


Aby skutecznie zbudowa? wizerunek marki lub system rekomendacji w Social Media, analizujemy potrzeby oraz wybieramy najskuteczniejsze narz?dzia. Analizujemy odbiorc? i wyznaczamy cele.
Planujemy kampanie d?ugoterminowe. Pomo?emy ci zbudowa? Twój fanpage, oraz system „przenikania” narz?dzi. Wiemy jak budowa? tre?ci aby tworzy? dialog i aktywowa? konsumenta.   


Dowiedz si? wi?cej


Akacjowa 4A, 62-002 Suchy Las biuro@zami.pl

  • 1
  • 2
Prev Next

SKUTECZNY ADWORDS

SKUTECZNY ADWORDS

  Celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów poszukuj?cych Twojej oferty za pomoc? wyszukiwa...

czytaj dalej...

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

  W dzisiejszych czasach coraz ci??ej wyobrazi? sobie nowoczesny marketing bez mediów spo?eczno?ciowych.  Wysoka dost?pno?? ...

czytaj dalej...