39

 

Testy u?yteczno?ci strony www, prescription portalu lub innych aplikacji internetowych gwarantuje stworzenie efektywnych narz?dzi komunikacji oraz nawigacji.



 

TESTY U?YTECZNO?CI

Przeprowadzenie testu zak?ada badania na reprezentatywnej grupie fokusowej
dostosowanej do Twoich potrzeb. U?ytkownicy wykonuj? seri? zada? dotycz?cych
wizualnych i nawigacyjnych aspektów strony www.
 

DLACZEGO POWINNI?MY TESTOWA? ?


Test pozwala na optymalizacje narz?dzi internetowych i zaprojektowanie
w taki sposób by u?ytkownik móg? z nich swobodnie korzysta?.
Dzi?ki badaniom na reperezentatywnej grupie u?ytkowników mo?esz:

- prze?ledzi? zachowanie uzytkownika na Twojej stronie www
- wyeliminowa? b??dy które utrudniaj? nawigacj?
- optymalizowa? stron? pod wzgl?dem uk?adu i zawarto?ci
  najbardziej korzystnej dla twojej oferty
- nawigowa? i naprowadza? u?ytkownika do informacji na których zale?y nam najbardziej
- realizowa? efektywnie cele sprzeda?owe


CO TESTUJEMY ?


- strony www
- portale internetowe
- banery i reklamy w sieci
- aplikacje internetowe
- sklepy internetowe
- wersje testowe i prototypy


NA CO ZWRACAMY UWAG? ?

- funkcjonalna i szybka nawigacja
- komunikacja z u?ytkownikiem i jej efektywne formy
- struktura tre?ci uk?ad wizualny
- form? i sposób prezentacji tre?ci sprzeda?owych
- odbiór tre?ci wizualnych przez u?ytkownika
- elementy istotne z punktu widzenia u?ytkownika

JAK TO WYGL?DA ?

 

1) Projektujemy badanie dostosowane do Twojej bran?y i odbiorcy
2) Ustalamy priorytety istotne dla Ciebie i sprawdzamy mo?liwe sposoby ich realizacji
3) Budujemy i rekrutujemy grup? fokusow?
4) Badamy, purchase analizujemy, advice nagrywamy
5) Wyci?gamy wnioski i przedstawiamy wyniki

WYNIKI

Po realizacji otrzymasz raport wraz z opisem i dokumentacj?
przeprowadzonego badania.
Taki raport zawiera:

- opis grupy uzytkowników na której zosta?o przeprowadzone badanie
- b??dy jakie pope?nili u?ytkownicy oraz problemy z jakimi si? napotkali
- rekomendacje poprawy i optymalizacji narz?dzi
- analize zachowania i odbioru przez u?ytkownika
- mo?liwo?ci komunikacji i powrotów
- dokumentacj? z badania

 

Akacjowa 4A, 62-002 Suchy Las biuro@zami.pl

  • 1
  • 2
Prev Next

SKUTECZNY ADWORDS

SKUTECZNY ADWORDS

  Celem kampanii Adwords jest pozyskanie jak najwi?kszej liczby potencjalnych klientów poszukuj?cych Twojej oferty za pomoc? wyszukiwa...

czytaj dalej...

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

PROMUJ SIĘ W SOCIAL MEDIA

  W dzisiejszych czasach coraz ci??ej wyobrazi? sobie nowoczesny marketing bez mediów spo?eczno?ciowych.  Wysoka dost?pno?? ...

czytaj dalej...